ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN EN BEGRIPPEN

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten afkomstig van Odette.com gevestigd aan Pieter van Aschstraat 1, postcode 3043 RE in Rotterdam en staat ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 70578745
 2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Odette.com zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
 3. com is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen van tevoren met de klant worden besproken.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt ‘’de klant’’ bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Odette.com goederen huurt of koopt.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘’abonnement’’ verstaan: een overeenkomst tussen Odette.com en de klant voor het op periodieke basis leveren (verhuren) van boeketten met zijdenbloemen, eventueel aangevuld met gerelateerde producten.

 HET AANBOD

 1. com gebruikt alleen zeer goede kwaliteit zijden bloemen en materialen en zal haar uiterste best doen een hoogwaardig ontworpen product neer te zetten dat voldoet aan de wensen van haar klant.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, maar Odette.com kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren of samenstelling exact overeenkomen met het geleverde product.

 OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst, al dan niet zijnde een abonnement, komt tot stand via de website op het moment dat de klant een bestelling plaatst of kenbaar maakt een aanbieding of offerte van Odette.com te accepteren.
 2. Om voor een abonnement in aanmerking te komen, dient de klant woonachtig/gevestigd te zijn in Nederland of België.
 3. Offertes en prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment, geannuleerd of gewijzigd worden.

 PRIJS

 1. De klant is de overeengekomen prijs inclusief BTW verschuldigd. De verzendkosten zijn gratis vanaf een bestelling van € 75,- en onder dit bedrag wordt er voor de verzendkosten €6,95 gerekend. Deze kosten zijn voor de klant.
 2. com behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in bloemen en dienstverlening, waarbij Odette.com de klant uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft, zal informeren.

 BETALING

 1. Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door Odette.com aangeboden betalingsmogelijkheden. Ingeval van een abonnement dient de klant gebruik te maken van een automatische incasso. Hiermee geeft de klant toestemming aan Odette.com om een machtiging te versturen met het periodieke bedrag, welke geïnd wordt van het opgegeven rekeningnummer van de klant.
 2. Betaling dient zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 7 dagen na de verstuurde automatische incasso plaats te vinden.
 3. Periodieke betaling vindt plaats (voorafgaand aan elke serviceperiode) op de 1e van iedere maand.
 4. Het is een abonnementhouder niet toegestaan diens betalingsverplichting op te schorten, te verrekenen en/of te verminderen.
 5. In geval de klant binnen 7 dagen na het versturen van de automatische incasso de betaling niet heeft voltooid, dan krijgt de klant één betalingsherinnering en zal er telefonisch contact opgenomen worden.
 6. Indien de klant hierop volgend niet binnen 5 dagen alsnog over is gegaan tot betaling, dan is Odette.com gerechtigd een incassobureau in te schakelen, de gemaakt kosten zijn voor de rekening van de klant.

 LEVERING EN UITVOERING

 1. Levering geschiedt op het bij de bestelling door klant opgegeven adres.
 2. Het is ons streven om het bestelde boeket binnen 5 werkdagen te leveren. In geval van vertragingen wordt u tijdig geïnformeerd.
 3. Bezorging is alleen mogelijk op de door Odette.com aangegeven dagen, waarbij de bezorgtijden indicatief zijn. De overeengekomen leverdagen en -tijden zijn geen fatale termijnen.
 4. Sommige flower coutures worden persoonlijk door Odette.com bij de klant op het gewenste adres bezorgd. Op de website staat bij de desbetreffende flower coutures vermeld bij welke dit van toepassing is. Na het plaatsen van de bestelling wordt er door Odette.com telefonisch contact met de klant opgenomen om een afspraak te maken voor de levering.
 5. De klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het doorgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan is klant in gebreke met betrekking tot acceptatie en/of een wissel. Als de persoonlijke overdracht van de zijden bloemen op verzoek van de klant niet mogelijk blijkt te zijn op de afgesproken tijd, dan kan er – tegen betaling van extra bezorgkosten – op een ander moment bezorgd worden.

 RETOURNEREN

 1. Het is mogelijk dat een boeket door de klant geretourneerd wilt worden. Dit kan kenbaar gemaakt worden door een mail te versturen naar: info@odette.com. De klant ontvangt van odette.com een retourlabel per mail. Het retourneren is voor eigen rekening.
 2. Om te retourneren dient de klant te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • com hanteert een bedenkbeleid van 10 werkdagen.
 • De klant dient het boeket terug te sturen in de Odette bloemendoos. Dit is waar het boeket ook in verstuurd is.
 • Het boeket dient onbeschadigd terug gestuurd te worden.

Zodra het boeket bij Odette.com onbeschadigd in het Atelier is binnengekomen, wordt het geretourneerde boeket beoordeeld op bovenstaande voorwaarden. Als het boeket voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan betaalt Odette.com binnen 5 werkdagen het aankoopbedrag terug. Indien de klant niet voldoet aan de voorwaarden dan kan Odette.com niet overgaan tot een terugbetaling.

VERPLICHTINGEN KLANT BIJ ABONNEMENT

 1. com blijft te allen tijde eigenaar van de geleverde zijden bloemen met bijpassende vaas. Zodra de zijden bloemen in bezit zijn van de klant, dient de klant hiermee zorgvuldig om te gaan. De zijden bloemen mogen niet op een andere locatie dan overeengekomen worden geplaatst, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Het is niet toegestaan de zijden bloemen met echte bloemen/planten/zaken te mengen. Het is evenmin toegestaan om de zijden bloemen water te geven. Schade aan de zijden bloemen en/of vaas zal door Odette.com op de als in het volgend lid genoemde wijze bij de klant in rekening worden gebracht.
 3. Indien de klant niet in staat is de zijden bloemen (met vaas) in de oorspronkelijke staat op het overeengekomen moment te retourneren, zal een bedrag van EUR 299,95 inclusief BTW in rekening worden gebracht. Indien een vaas breekt of anderszins schade (chip, barst, etc.) heeft, wordt een bedrag van EUR 59,95 in rekening gebracht. Indien de klant gedeeltelijk in gebreke blijft met het retourneren van de zijden bloemen (bijvoorbeeld gedeeltelijk ontbreken of beschadigen van bloemen) dan zal naar redelijk oordeel van Odette.com een aanvullend bedrag in rekening worden gebracht.
 4. Bij ernstige schade, onheus gebruikt van het product of niet tijdig betalen heeft Odette.com het recht om zonder opzegtermijn het contract per direct te beëindigen en haar producten weg te halen bij de klant.

 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor zover is toegestaan is Odette.com niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door Odette.com aan klant geleverd product en/of dienst. Noch is Odette.com aansprakelijk voor (letsel)schade opgelopen door een ongeluk met de bijbehorende producten (bijvoorbeeld aanvallen tegen gehuurde vaas).
 2. com garandeert dat een door haar geleverd product geschikt is voor het doel waarvoor het op grond van de verstrekte informatie bestemd voor is en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruikersdoel.
 3. Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst zijn uitsluitend voor rekening van Odette.com indien dit haar of haar toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kan worden. Bovengenoemde kunnen haar niet worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening dienen te komen.
 4. Indien de periode van de hierboven genoemde aansprakelijkheidsbeperking langer duurt dan een maand, zijn zowel Odette.com als de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daar een schadevergoeding voor hoeft te worden betaald.

 KLACHTEN EN GESCHILLEN

 1. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan moet de uitleg van die bepaling(en) plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 2. Bij klachten zal de klant Odette.com zo snel mogelijk, of in ieder geval binnen 5 werkdagen, informeren.
 3. com zal haar uiterste best doen bij eventuele klachten of onenigheid met de klant om te komen tot een bevredigende oplossing voor beide partijen.
 4. De kantonrechter van de rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de tussen Odette.com en de klant krachtens onderhavige algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten.

 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle inhoud van Odette.com, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, tekst, afbeeldingen, foto's, video's, en de selectie en rangschikking hiervan, is eigendom van Odette.com of de respectievelijke eigenaren. Deze inhoud is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, en/of andere wetten inzake intellectuele eigendom. Het ongeoorloofd kopiëren, reproduceren, wijzigen, publiceren, uploaden, posten, overdragen, of distribueren van enig materiaal of inhoud op deze website is ten strengste verboden.
 2. com respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat haar gebruikers hetzelfde doen. Indien u van mening bent dat uw werk op enige wijze is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact met ons op voor verdere actie. 

Jouw Winkelmand (0)

Geen Producten in Jouw Winkelmand